OBCHODNÉ PODMIENKY J&B HUNTING, s. r. o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


I. Základné ustanovenia
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je podnikateľský subjekt J&B HUNTING, s.r.o. Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava (ďalej len poskytovateľ služby) a na strane druhej je objednávateľ služby (ďalej len spotrebiteľ). Právne vzťahy medzi poskytovateľom služby a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. Spotrebiteľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení  platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

II. Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len zmluva)
Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkaných jednotlivých druhov služieb (vrátane termínov kurzov a dĺžky ich trvania) na webovej stránke www.strelecka-akademia.sk Zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky poskytovateľom služby. Toto prijatie poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe dôvodov upravených právnymi predpismi. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je poskytovateľom služby archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento postup zrozumiteľne popísaný. Spotrebiteľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií
Poskytovateľ služby prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej strane a pod. Poskytovateľ služby postupuje pri nakladaní s osobnými údajmi tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne spotrebiteľom za účelom splnenia objednanej služby, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Spotrebiteľ dáva poskytovateľovi služby svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu zmluvy. 

IV. Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. Na www.strelecka-akademia.sk sú vždy aktuálne a platné ceny. Informácie o cene poskytovaných služieb sú platné a konečné. K základnej službe je možné objednať doplnkové služby (zakúpenie munície, prenájom zbrane, výstroj atď.), ktorých aktuálna ponuka spolu s cenou sú uvedené pri každej základnej službe.

V. Objednávanie
Spotrebiteľovi je poskytnutá služba za cenu platnú v čase objednania. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s konečnou cenou služby. Účtovaná cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednanej služby.

VI. Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1  zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prístupný voľne na stiahnutie na www.tca.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nebudú požadované ani žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady ceny za službu, ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Peniaze za uplatnené odstúpenie od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby zasielajte na info@strelecka-akademia.sk alebo na adresu:
J&B HUNTING,s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,  
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

VII.  Platobné podmienky
Poskytovateľ služby akceptuje platbu nasledovnými spôsobmi:
 • Platba kartou.
 • Hotovosť- priamo v predajni J&B HUNTING, s.r.o. na adrese Pekárska 7489/40A.

VIII. Dodacie podmienky
Objednaná služba bude realizovaná v termíne zvolenom spotrebiteľom pri zadaní objednávky.
Každý spotrebiteľ je informovaný e-mailom o potvrdení termínu kurzu.

IX. Záručné podmienky
Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.

X. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 6.6.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

REKLAMAČNÝ PORIADOK


I. Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii služby.
Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zodpovednosti poskytovateľa služby za nedostatky a vady poskytnutej služby a vybavenie reklamácie.
Práva zo zodpovednosti za chyby služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
Spotrebiteľ má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

II. Miesto uplatnenia reklamácie
Reklamáciu možno uplatniť:
 • Elektronickou formou na: info@strelecka-akademia.sk.
 • Písomnou formou na: J&B HUNTING, s. r. o. Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava.
 • Ústnou formou: v čase a mieste poskytovania služby.

III. Postup pri uplatnení reklamácie
Ak spotrebiteľ zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, u poskytovateľa služby. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je poskytovateľ služby povinný spísať so spotrebiteľom doklad o prijatí reklamácie.

Spotrebiteľ je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o zaplatení služby. Poskytovateľ služby na uplatnenú reklamáciu spíše doklad o prijatí reklamácie, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.
Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie reklamovanej a vady okamžite, nakoľko s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.
Spotrebiteľ je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie.

Pokiaľ spotrebiteľ preukáže podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v doklade o prijatí reklamácie uvedú.

Doklad o prijatí reklamácie podpíše poskytovateľ služby. Spotrebiteľ dostane kópiu dokladu o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.
Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby spotrebiteľ je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

IV. Stav reklamovanej služby
Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu.
Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služby v menšom rozsahu spôsobenom samotným spotrebiteľom alebo iným spotrebiteľom.

V. Spolupráca spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie
Spotrebiteľ ako účastník reklamačného konania je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod..
Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí spotrebiteľ umožniť poskytovateľovi služby, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

VI. Spôsob vybavenia reklamácie
Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby, poskytovateľ služby je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii.
Poskytovateľ služby môže na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky zaplatenej ceny služby, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.
Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie spotrebiteľa, je poskytovateľ služby povinný vydať doklad o vybavení reklamácie, v ktorom je okrem iného uvedený aj dátum a spôsob vybavenia reklamácie.
V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo podľa dohody poskytnutím primeranej zľavy z ceny.
V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je spotrebiteľ písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

VII. Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok je platný od 6.6.2016 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na www.strelecka-akademia.sk


REKLAMAČNÝ KONTAKT


Kontakt, na ktorý je možné uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava 
Oddiel:  Sro 
Vložka číslo:  37017/T
Obchodné meno: J&B HUNTING, s.r.o.
Sídlo: Pekárska 7489/40, 917 01 Trnava
IČO: 50 144 871
e-mail: info@strelecka-akademia.sk


Strelecká akadémia

J&B HUNTING s.r.o.
PEKÁRSKA 7489/40A
91701 TRNAVA
SLOVENSKO

emal: info@strelecka-akademia.sk
telefón: 0908 840 538

FB J&B SHOOTING ACADEMY
na Facebooku

UPOZORNENIE
Tieto webové stránky obsahujú informácie z oblasti používania zbraní a streliva. Preto sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov.

OBCHODNÉ PODMIENKY